A A A

INSTÄLLD
Professionella samtal – Att möta vuxna personer med funktionsnedsättning

Kursen har ställts in på grund av för få anmälda.

7,5 högskolepoäng

Samtal och möten kräver ett professionellt förhållningssätt med förmåga att visa empati, respekt och lyhördhet. Hit räknas också t.ex. förmåga att möta människor i kris och kunna hantera motstridiga intressen.
Ur Socialstyrelsens Allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder (SOSFS 2008:32) kan bland annat utläsas att handläggare behöver kunskaper i samtalsmetodik och om olika sorters samtal för att utreda, stödja, motivera eller informera enskilda, familjer eller grupper.
Handläggare behöver även kunskap om alternativa kommunikationsformer. Socialstyrelsen beskriver också att behovet av samverkan och samarbete mellan nätverk, olika myndigheter och yrkesgrupper är stort. I detta arbete har handläggare en viktig roll och behöver goda kunskaper om samarbete och samverkan.

Kursen kommer att beröra tre av de sju kunskapsområden som beskrivs i de allmänna råden; funktionshinder och dess konsekvenser, samtal och relationer samt samverkan och samordning.

  • Datum:
  • 2019-04-02
  • Form:
  • Högskolekurs
  • Målgrupp:
  • Handläggare
  • Kontakt:
  • Ingela Nilsson