A A A

Professionella samtal – Att möta vuxna personer med funktionsnedsättning

7,5 högskolepoäng, kursstart 2 april 2019

Kursen kostar 11.000 kronor per deltagare och bekostas av respektive verksamhet. Kursen är skapad exklusivt för kommuner och stadsdelsförvaltningar i Forum Carpes samverkan.

Samtal och möten kräver ett professionellt förhållningssätt med förmåga att visa empati, respekt och lyhördhet. Hit räknas också t.ex. förmåga att möta människor i kris och kunna hantera motstridiga intressen.
Ur Socialstyrelsens Allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder (SOSFS 2008:32) kan bland annat utläsas att handläggare behöver kunskaper i samtalsmetodik och om olika sorters samtal för att utreda, stödja, motivera eller informera enskilda, familjer eller grupper.
Handläggare behöver även kunskap om alternativa kommunikationsformer. Socialstyrelsen beskriver också att behovet av samverkan och samarbete mellan nätverk, olika myndigheter och yrkesgrupper är stort. I detta arbete har handläggare en viktig roll och behöver goda kunskaper om samarbete och samverkan.

Kursen kommer att beröra tre av de sju kunskapsområden som beskrivs i de allmänna råden; funktionshinder och dess konsekvenser, samtal och relationer samt samverkan och samordning.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till LSS-handläggare/Biståndshandläggare inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kursens mål
Kursens övergripande mål är att ge kunskap om kommunikation och samtalsmetodik i arbetet med vuxna personer som har en funktionsnedsättning. Kursen behandlar också frågor om professionellt förhållningssätt, etik och bemötande samt samtal och samarbete med grupper och nätverk.

Kursinnehåll:

 • Professionella möten och samtal med fokus på personer med funktionsnedsättning och deras nätverk,
 • Planering och ledning av olika former av samtal,
 • Att möta människor i kris,
 • AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation),
 • MI (Motiverande samtal),
 • Lågaffektivt bemötande,
 • Samverkan med andra professionella,
 • Processer i grupper och nätverk.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i grupp och ges form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under åtta undervisningsdagar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera ny kunskap med egna erfarenheter. Kursledare är Eva Isaksson, metodhandledare och lärare inom LSS-området.

Examinationsformer och betyg
Examinationen grundar sig på kursens lärandemål. För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro samt godkänd individuell skriftlig hemuppgift. Hemuppgiften kopplas till arbete på den egna arbetsplatsen. Betygssättning sker med betygen godkänd (G) och icke godkänd (U).

Kursstart
Kursen startar under vårterminen 2019 och avslutas höstterminen 2019. Den lärarledda undervisningen är åtta heldagar:

Kursdagar
VT-19: 2 april, 23 april, 7 maj, 21 maj och 4 juni.
HT-19: 27 augusti, 10 september och 24 september.

Lokal
Kursen äger rum på Ersta Sköndal Bräcke högskola, Campus Ersta, Stigbergsgatan 30, Stockholm. (Södermalm)

Kurslitteratur
Kurslitteraturen skickas som paket/avi till kursdeltagarnas hemadress för avhämtning på postens utlämningsställe. Ersta Sköndal Bräcke högskola svarar för litteraturbeställningen.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 12 mars 2019

Ett begränsat antal platser finns och därav görs en fördelning, vid stort antal anmälningar, mellan kommuner och Stadsdelsförvaltningar för att få en så jämn spridning som möjligt.
Vid lågt deltagarantal kommer inte kursen att genomföras.

Avanmälan
Observera! Avanmälan ska göras senast två veckor före aktuellt startdatum, i annat fall debiteras kurskostnaden.

Kontakt vid frågor

Kursansvarig: Eva Isaksson, eva.isaksson@vidaomsorg.se
Telefon: 073-967 23 90
Forum Carpe: Ingela Nilsson, ingela.s.nilsson@stockholm.se
Telefon: 08-508 25 404
Ersta Sköndal Bräcke högskola: Ulf Hammare, ulf.hammare@esh.se
Telefon: 08-555 05 109

 • Startdatum:
 • 2019-04-02
 • Antal tillfällen:
 • 8
 • Sista anmälningsdatum:
 • 2019-03-12
 • Plats:
 • Stigbergsgatan 30
 • Form:
 • Högskolekurs
 • Målgrupp:
 • Handläggare
 • Kontakt:
 • Ingela Nilsson
 • Övrig information:
 • För- och eftermiddagsfika ingår i kursen. Meddela eventuell specialkost till ingela.s.nilsson@stockholm.se. Lunch ombesörjes av deltagarna själva. Det finns en lunchrestaurang i nära anslutning till föreläsningssalen.
 • Anmäl här