A A A

Delaktighetsmodellen DMO

Delaktighetsmodellen handlar om ökad delaktighet och inflytande och är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Modellen bygger på dialogsamtal mellan den enskilde och personal kring önskade teman och frågor. Genom att återkommande använda modellen stärks möjligheten till delaktighet och inflytande. Forum Carpe utbildar vägledare i och deltar i nätverk kring Delaktighetsmodellen.

Utvecklad av Kommunförbundet Skåne

Modellen har utvecklats inom FoU Välfärd Kommunförbundet Skåne och används nu i stora delar av landet. Genom att återkommande använda modellen stärks den enskildes möjlighet till delaktighet och inflytande.  Det innebär att Delaktighetsmodellen kan ses både som en träning i att vara delaktig och som ett sätt för ökat inflytande och delaktighet. Modellen kan också vara ett led i verksamhetsutvecklingen. Personalen upplever ofta att samtalen blir en möjlighet till att få nya perspektiv och på så sätt lära sig nytt om både sina egna föreställningar och personerna de ger stöd till. Läs mer på Delaktighetsmodellens egen hemsida som du hittar genom att klicka här.

Delaktighetsslinga

Bild föreställande delaktighetsslingan

Delaktighetsslingan

Arbetssättet innebär att samtalen förs i en bestämd ordning, en så kallad Delaktighetsslinga och samtalen leds av utbildade Vägledare. En delaktighetsslinga inleds alltid med brukarträffen. Tillsammans med Vägledarna formulerar de så kallade stafettfrågor till personalen. Personalen träffas därefter i en egen grupp och samtalar kring temat utifrån sina erfarenheter och reflekterar kring stafettfrågorna. Därefter formulerar de sina stafettfrågor till brukarna. Brukarna träffas en gång till för att sammanfatta och ta del av personalens stafettfrågor. Slutligen sammanstrålar båda grupperna till ett gemensamt avslutande samtal då alla stafettfrågor tas upp. I slutet av detta samtal ansluter även chefen för att tillsammans med deltagarna lägga en plan för hur förslag och synpunkter kan tas tillvara och föras vidare in i verksamheten. Chefens engagemang kan vara avgörande för hur dialogen leder till förbättring och förändring i verksamheten.

För dig som vill veta mer om modellen se informationsfilmen om Delaktighetsmodellen här under som Kommunförbundet Skåne tagit fram.