A A A

Länkar till viktiga aktörer – föreningar & organisationer

Autism- och Aspergerförbundet

Förbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Personer med egen funktionsnedsättning, deras närstående eller yrkesverksamma inom området kan vara medlemmar. Förbundet är uppdelat på 25 distrikt, varav ett i Stockholm. 
www.autism.se

FUB, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

Intresseorganisationen FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Det finns fler än 150 lokalföreningar runt om i landet där personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar.

www.fub.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Hjärnkraft arbetar för att skapa bättre förutsättningar för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Medlemmar är skadade själva, deras närstående och stödjande. Alla som har en förvärvad hjärnskada kan vara med i Hjärnkraft oavsett ålder.

www.hjarnkraft.se

NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa 

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH anser att patienter, brukare och anhöriga är en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. De kräver att medlemmarna ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.

www.nsph.se

Riksförbundet Attention 

En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Det finns 60 lokalföreningar runt om i landet, bland annat i Stockholm.

www.attention-riks.se

RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa 

Är en ideell organisation som stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Medlemmarna är personer med egen erfarenhet med psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete. Riksförbundet har ungefär 130 lokalföreningar över hela landet.

www.rsmh.se