A A A

Länkar till viktiga aktörer – myndigheter

Kunskapsguiden

Socialstyrelsen står bakom Kunskapsguiden som är en nationell plattform som samlar kunskap inom bland annat funktionshinderområdet. ​​Syftet med Kunskapsguiden är att underlätta kunskapsstyrning, kunskapsspridning och kunskapsinhämtning samt att främja personal på alla nivåer som arbetar med hälsa, vård och omsorg att använda den mest aktuella kunskapen och de bästa metoderna och modellerna. 

www.kunskapsguiden.se

Myndigheten för delaktighet, MFD

En kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. MFD arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Myndigheten arbetar bland annat med att följa upp och analysera utvecklingen, utveckla kunskapsstöd och riktlinjer samt stödjer aktörer i genomförandet.

www.mfd.se

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet. Uppdraget är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

www.mtm.se

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

www.socialstyrelsen.se