A A A

Forskning

Här under hittar du avhandlingar och rapporter som berör funktionshinderområdet. Forskningen är utvald för att den är särskilt intressant för verksamhetsområdet. Du kan även hitta mer forskning på hemsidor för myndigheter, FOU:er samt föreningar och organisationer.

Länkar till några av dessa aktörer hittar du genom att klicka här.

Varför forskning?

I Forum Carpes yrkeskrav står det bland annat att en medarbetare ska följa förändringar i omvärlden som har betydelse för verksamhet och arbetssituation samt att kunna kunna söka, sortera och inhämta fakta och information av betydelse för verksamhetsområdet.

Vill du läsa mer om Yrkeskraven kan du göra det genom att klicka här.

Självbestämmande – ett dilemma i gruppbostäder?

Ett annat sätt att se på saken Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson FoU Södertörns skriftserie nr 149/16 Begreppet delaktighet har rönt stor uppmärksamhet inom funktionshinderområdet de senaste...

Läs mer

Arbetssätt & metoder inom LSS-verksamheter

Författare: Kristina Engwall & Hjördis Gustafsson. FoU Södertörns skriftserie nr 147/16 Rapporten är indelad i två delar. Den första ger genom sex fallbeskrivningar från tre boenden och tre...

Läs mer

Rum för gemenskap - En studie kring gemensamhetsutrymmen

En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS Författare: Dana Hagström. FoU Södertörns skriftserie nr 146/16 Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder inom LSS? Bidrar de till...

Läs mer

Metoder för delaktighet och inflytande inom LSS

En rapport om fyra LSS-verksamheters utvecklingsprojekt Författare: Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 134 och 135 Resultatet finns tillgängligt i två versioner en mer omfattande (Nr 134) och...

Läs mer

Boendestöd Stockholm - Södertörn – Gotland Delrapport: Kartläggning

Författare: Bonnie Spetse & Hjördis Gustafsson FoU Södertörns skriftserie nr 119/13 Detta är den första delrapporten i en större studie om boendestöd. Studiens andra del består av intervjuer...

Läs mer

Boendestöd Stockholm - Södertörn – Gotland Delrapport: Intervjuer

Författare: Gunnel Andersson, Hjördis Gustafsson & Åsa Bringlöv FoU Södertörns skriftserie nr 133/15 Vad är avsikten med socialtjänstens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning? 2 delrapporter: Kartläggning och...

Läs mer

Vardagsliv och samhällsstöd

- en studie om personer mellan 20 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson FoU Södertörn Rapport nr 132/14. Hur ter sig vardagslivet...

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Författare: Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 Rapporten handlar om daglig verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som utvecklingsstörning och rörelsehinder eller autism. Hur påverkas daglig verksamhet...

Läs mer

Diskriminering som har samband med funktionshinder

Författare: Kristina Engwall FoU Södertörns skriftserie nr 127/14 Studien bygger på en analys av samtliga anmälningar under år 2012 som inkom till Diskrimineringsombudsmannen där samband med diskrimineringsgrunden funktionshinder...

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening

En studie om genomförandeplaner i LSS-boenden Författare Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 Under 2013 har Susanne Larsson, kvalitetsutvecklare i Södertälje, genomfört en studie om genomförandeplaner i...

Läs mer

Mätning av stödbehov och resursfördelning inom LSS

-en inventering av kommunernas metoder Författare: Staffan Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 121/14 Hur gör kommunerna när resurser för LSS-insatserna daglig verksamhet och boende ska fördelas? Finns det...

Läs mer

Studieinriktad rehabilitering – Supported Education ur tre perspektiv

Författare: Anna-Karin Bengs, Gunilla Borg och Ulrika Liljeholm FoU Södertörns skriftserie nr 116/13) Sedan flera år erbjuds arbetsinriktad rehabilitering, där Supported Employment varit en viktig metod och arbetssätt....

Läs mer

Att hantera övervikt och alkoholmissbruk – exempel från gruppbostäder

Författare: Anahita Assadi FoU-Södertörns skriftserie nr 110/12 Här ges konkreta tips på hur personal kan arbeta med livsstilsrelaterad problematik. Exemplen kan också vara underlag till att diskutera och...

Läs mer

När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma

-om livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning Författare: Karin Steive FoU-Södertörns skriftserie nr 106/12 Hur gör man som anställd i LSS-boenden när personer med utvecklingsstörning äter mat, dricker...

Läs mer

Behov i vardagen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

”När världen blir obegriplig eller går för fort” Författare:  Hjördis Gustafsson, Kristina Nordqvist & Kristina Engwall FoU-Södertörns skriftserie nr 104/11 & 105/11 Rapporten bygger på en enkätundersökning som...

Läs mer

Personlig assistans i praktiken Beredskap, initiativ och vänskaplighet

Författare: Hanna Egart Lunds universitet 2011 Denna avhandling handlar om hur det i praktiken går till att realisera personlig assistans, en insats för människor med mycket omfattande funktionsnedsättningar....

Läs mer

Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning

Författare: Charlotte Fagerstedt FoU-Södertörns skriftserie nr 103/11 Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars och unga vuxnas tankar om hur de vill bo i framtiden. De har...

Läs mer

Dilemman i omsorgsarbete - att stödja personer med funktionsnedsättningar i deras boende

Redaktör Lotte Alsterdal FoU-Södertörns skriftserie nr 84/10 Boken inleds med elva berättelser författade av personer som arbetar inom funktionshinderområdet. Texterna har växt fram i ett samarbete mellan författarna...

Läs mer

Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson FoU Södertörns skriftserie nr 152/17 Rapporten bygger på intervjuer med boendestödjare och handläggare i fem kommuner. Den visar att det finns en skevhet genom...

Läs mer

Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

Författare: Gunnel Andersson, Tomas Bons, Åsa Bringlöv, Kristina Engwall & Francesca Östberg FoU-Södertörns skriftserie nr 154/17 Hur ser socialtjänstens förmåga ut när det gäller att stödja barn med...

Läs mer