A A A

Boendestöd på papper – Boendestöd i praktiken

Författare: Gunnel Andersson & Hjördis Gustafsson
FoU Södertörns skriftserie nr 152/17

Rapporten bygger på intervjuer med boendestödjare och handläggare i fem kommuner. Den visar att det finns en skevhet genom den administrativa gången, från beställning till genomförandeplan och uppföljning. Resultatet blir en diskrepans mellan boendestöd ”på papper” och boendestöd i praktiken. Skevheten börjar i beställningens förmåga att överensstämma med det faktiska boendestödet. Det bottnar i handläggarnas begränsade förutsättningar att göra en adekvat bedömning. Det bottnar också i det omöjliga i att detaljerade beställningar kan spegla en oförutsägbar vardagsverklighet. Det lämpliga i att organisera det sociala arbetet i en beställarfunktion och en utförarfunktion kan, utifrån denna studies resultat, ifrågasättas.

Boendestöd äger rum i vardagens sammanhang, i individens egen levnadsmiljö. Det innebär att det oplanerade och oförutsägbara är konstant närvarande. Till detta kommer att brukarens mående och förmåga tenderar att fluktuera; vissa dagar mår man bättre, andra dagar sämre. Boendestödjarens förmåga att möta den konkreta individen i hans eller hennes konkreta livsomständigheter just den dagen, just den stunden, är grundläggande för ett stödjande boendestöd. Det innebär att handläggarens detaljreglerade beställningar om vad som skall ske, tillika detaljerade genomförandeplaner, riskerar att bli en pappersprodukt som inte motsvaras av det faktiska boendestöd som äger rum. När så uppföljningar utgår från skeva beställningar är cirkeln av den skeva administrativa processen sluten.

En lösning på avvikelsen mellan boendestöd på papper och boendestöd i praktiken kan vara en kartläggningstid innan avsikten med och innehållet i boendestödet fastställs. Den skulle kunna innebära att handläggaren beslutar om insatsen boendestöd och att boendestödjaren och brukaren därefter har tid att gemensamt komma fram till vad stödet skall innebära. På det sättet förstärks möjligheten att bedömningar och beslut är förankrade hos brukaren och i den faktiska livssituationen.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida: http://fou-sodertorn.se/project/boendestod-pa-papper-boendestod-i-praktiken/