A A A

Rum för gemenskap – En studie kring gemensamhetsutrymmen

En studie kring gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder enligt LSS

Författare: Dana Hagström.
FoU Södertörns skriftserie nr 146/16

Hur används gemensamhetsutrymmen knutna till servicebostäder inom LSS? Bidrar de till social samvaro? Dessa två mycket konkreta frågor är utgångspunkten för den här rapporten. Frågorna kan tyckas enkla att besvara men litteratursökningar visar att det saknas studier om hur verksamheten i gemensamhetsutrymmen bedrivs. Genom deltagande observationer och intervjuer med både brukare och personal har Dana Hagström undersökt vad som händer i lokalen men också vem som bestämmer vad som ska ske. I diskussionerna om syftet med en gemensamhetslokal finns många röster. Brukarnas röster är dock samstämmiga – man vill ha fler aktiviteter, mer socialt umgänge och möjligheter att vara mer i lokalen. Bland personalen finns åsikter som grundar sig i olika sätt att se på gemensamhetsutrymmets funktion. Åsikterna stannar dock inte bara vid tyckande utan medför att personalen arbetar olika och med skilda mål för verksamheten.

Inom LSS-verksamheter är begrepp som delaktighet och självbestämmande självklara. Dagens funktionshinderpolitik tar starkt avstånd från historiens institutionalisering och påtvingade kollektiva samvaro. Men vad händer då brukare vill ha mer gemensamma aktiviteter och när man efterfrågar kollektiva sammanhang? Hur hanterar personalen, skolad i individualitet och varianter av ”normalisering”, dessa önskemål?

Dana Hagström pekar på stora och viktiga frågor i sin rapport. Det handlar om brukares delaktighet, om personalens uppdrag och vad det betyder att arbeta med människor som har en funktionsnedsättning i fråga om bemötande och hjälpmedel.

Dana Hagström har yrkesbakgrund inom funktionshinderområdet och arbetar till vardags som metodutvecklare. Det avspeglar sig i rapporten genom att den är skriven med en tydlig ambition att kunna användas i LSS-verksamheter. Rapporten består av kortare kapitel som avslutas med diskussionsfrågor lämpliga för exempelvis ett personalmöte. Kapitlen kan läsas fristående från varandra.

Ladda ner eller beställ på FoU Södertörns hemsida http://fou-sodertorn.se/project/14616-rum-for-gemenskap/