A A A

Hur skapas Forum Carpes kurser och föreläsningar?

Hur tar verksamhetsledningen reda på inom vilka områden det behövs kompetensutveckling?

Kompetensutvecklingsbehoven i forumets deltagande kommuner samlas  in genom samtal, webbenkäter och regelbundna möten. I det här arbetet är de organisatoriska grupperna en särskilt viktig kontakt för verksamhetsledningen. Förfrågningar och uttalade behov från medarbetare och chefer ute i de kommunala verksamheterna används också som underlag.

De kompetensutvecklingsinsatser som har stor efterfrågan och håller hög kvalitet erbjuds på nytt.

Organisation för Forum Carpe »

Verksamhetsledningen för en dialog med kommunerna och de organisatoriska grupperna (CKA, kompetensombud och styrgrupp) om vilka behov som finns. När utvecklingsbehoven kartlaggts planerar verksamhetsledningen innehållet tillsammans med utbildaren. Sedan hålls föreläsningen eller kursen. Vid nya utbildare/aktiviteter närvarar verksamhetsledningen för att kvalitetssäkra dem. Deltgarna utvärderar kursen. Verksamhetsledningen diskuterar synpunkterna med utbildaren. Aktiviteter med hög kvalitet och stor efterfrågan hålls igen.

Grafik över hur forumets aktiviteter skapas. Klicka på bilden för att se den i större format eller skriva ut.

Hur säkrar verksamhetsledningen upp att aktiviteterna håller en hög kvalitet?

Framför allt säkras kvaliteten genom planering och dialog med lärare och föreläsare. Deltagarna på aktiviteterna får också genomföra en utvärdering som verksamhetsledningen sammanställer och sedan har en kontinuerlig dialog om med utbildarna. I och med dialogen kan innehållet på aktiviteten ändras vid behov.

När nya kompetensutvecklingsinsatser hålls är alltid någon från forumets verksamhetsledning närvarande. Då kvalitetssäkras att innehållet har ett funktionshinderperspektiv eller social psykiatri-perspektiv, att innehållet är baserat på den senaste forskningen samt att man refererar till de senaste kunskapsstöden. En viktig del är att se till att kompetensutvecklingen har sin grund i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) ska stå i fokus.

Fokusområden 2020

Fokusområdena har tagits fram tillsammans med kommunrepresentanterna i länet. De hänger också samman med den regionala och nationella strukturen för kunskapsstyrning.

Områden som identifierats som mest angelägna för 2020 är:

  • Kompetensförsörjning och rekrytering
  • Brukarinflytande och delaktighet
  • Jämlik vård och omsorg – psykisk ohälsa och samsjuklighet

Under året kommer Forum Carpe vara ett regionalt stöd i arbetet för kunskapsutbyte och kunskapsspridning genom att vara en länk mellan lokal och nationell nivå. Detta innebär bland annat att omvärldsbevaka och synliggöra forskning, kunskap och goda exempel inom de framtagna områdena som sedan kan spridas för lärande och utveckling i länet. Det innebär också att en del av den kompetensutveckling som erbjuds berör något av fokusområdena. I arbetet kring fokusområden sker vidare samverkan med andra aktörer på regional och nationell nivå.

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Vill du läsa Forum Carpes verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser kan du klicka på länken nedan.

Forum Carpes verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser »