A A A

Information om personuppgifter och Dataskyddsförordningen (GDPR) gällande gymnasie- och högskolekurser

Information till registrerade

Stockholms stads socialförvaltning behöver behandla dina personuppgifter som du uppger i samband med din anmälan. Syftet med behandlingen är att kunna registrera närvaro, skriva ut ditt betyg efter avslutad kurs samt att redovisa statistik i Forum Carpe, på regional och kommunal nivå.

För att du ska få tillgång till inloggning under din kurs samt få ut betyg efter avslutad kurs behöver utbildningsanordnaren ditt namn, personnummer samt hemadress för att du ska få hem din kurslitteratur innan kursstart. Utbildningssamordnaren är en extern leverantör som är upphandlade av Stockholms stad.

För dig som anmäler till en gymnasiekurs kräver utbildningsanordnaren att dina språkkunskaper i svenska är tillräckliga för att tillgodogöra dig kursinnehållet. Det innebär att om du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska måste skicka in uppgift om godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper.

De uppgifter i anmälan som rör namn, kön och arbetsområde kommer skickas vidare till den kontaktperson som Forum Carpe har i respektive kommun/stadsdelsförvaltning för statistiksammanställning.

Vi har fått dina uppgifter i samband med anmälan till kompetensutveckling. För att vi ska kunna behandla personuppgifterna måste det finnas stöd i lag. Den lagliga grunden för behandling är samtycke, du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Vi kommer inte överföra dina uppgifter till tredje land utanför EU/ESS.

Dina uppgifter kommer att sparas upp till två år för statistiken. Den mejladress du angav när du anmälde dig kan komma att användas för utskick från Forum Carpe i upp till 6 månader efter kompetensutvecklingstillfället.

Hemadress, personnummer och eventuellt betyg i svenska som andraspråk kommer däremot raderas i Stockholms stads socialförvaltnings anmälningssystem så fort kursen har startat.

Stockholms stads socialnämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Adress: Socialförvaltningen, Box 44, 123 21 Farsta.
E-post: socialforvaltningen@stockholm.se
Telefonnummer växel: 08-508 25 000

Kontakta oss om du vill:

  • Veta vilka uppgifter vi har om dig (begära registerutdrag)
  • Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig
  • Begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter
  • Göra invändningar mot behandlingen av dina uppgifter
  • Begära att vi raderar dina uppgifter

Detta gör du genom att kontakta Stockholms stads socialförvaltnings dataskyddsombud e-post: dataskyddsombud.sof@stockholm.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om syftet med behandlingen av dina personuppgifter ändras kommer du att få information om det innan behandlingen påbörjas. Sekretessbelagda uppgifter lämnas inte ut om det inte finns stöd för det i lag eller om du har lämnat samtycke till utlämnandet.

För mer information kring dina rättigheter som registrerad vänligen se: http://www.stockholm.se/dataskyddsforordningen-sof