A A A

Mer om gymnasiekurser

De gymnasiekurser som ges bygger på inventeringar av kompetensbehov i Forum Carpes kommuner. Inventeringar genomförs kontinuerligt i olika former.

Kurserna är hämtade från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet och är kopplade till Socialstyrelsens Allmänna Råd (SOSFS 2014:2) över vilka kunskaper som behövs hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL, socialtjänstlagen, eller LSS, Lagen om stöd och vissa funktionshindrade.

Kurserna genomförs av upphandlade utbildningsaktörer.

Läs mer om Socialstyrelsens Allmänna Råd genom att klicka här (pdf)

Mer uppgifter om innehåll och praktiska frågor finns under respektive kursinbjudan. Deltagare och chefer får ytterligare information vid utskick av antagningsbesked och i samband med utbildningsstart.

Kostnader

Respektive kommun/företag står för kurskostnaderna, deltagarnas löner samt eventuella vikariekostnader.

Kursupplägg

Kurserna genomförs på halvtid, med en hel studiedag per vecka i totalt 10 veckor. Du får bland annat en egen inloggning till en lärportal och har därefter möjlighet att läsa uppgifter, lämna in dina hemuppgifter samt kommunicera med lärare och andra kursdeltagare under hela utbildningstiden via den.

Observera för att nå upp till halvtidsstudier kommer du att få arbetsuppgifter att göra mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste kunna tillbringa hela studiedagen på skolan.

Examination

Kurserna ingår i Gymnasieskolan 2011, Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och Fritidsprogrammet. Betyg ges efter avslutad kurs. Observera att du inte kan läsa om en kurs som du redan har godkänt betyg i. Det vill säga om du gått kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn och Fritidsprogrammet kan du endast söka till de kurser som du inte har betyg i.

Under kursens gång vävs arbetsplatsförlagda moment in i utbildningen. Under kursens gång bedömer läraren genom olika aktiviteter (hemuppgifter, grupparbeten, examinationer av olika slag) att den studerande har de kunskaper som krävs

Kursen är upplagd så att målen i kursen uppnås genom att delta i de aktiviteter som förekommer under kursen.

Antagningsbekräftelse

Bekräftelse om antagning till kursen skickas ut i god tid till kursdeltagaren och dennes chef.

För dig med annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk

Har du flyttat till Sverige i vuxen ålder och har annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från gymnasieskolan/vuxenutbildningen eller motsvarande kunskaper.

Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra ett nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Genom Vuxenutbildningen får du information om du gör nivåtestet i den kommun där du bor/är folkbokförd i eller i den kommun där du arbetar. Testresultatet skickas till Forum Carpe, se adress nedan.

OBS!
För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till verksamhetsledningen innan sista anmälningsdag för respektive kurs.

Betyg eller testresultat mejlas till ansvarig person för kursen i Forum Carpes verksamhetsledning, alternativt skickas till:
Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Om dina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk inte är tillräckliga för att klara utbildning på gymnasienivå finns möjligheten att på eget initiativ studera svenska som andraspråk inom Komvux. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun som kan ge dig mer information.