A A A

Mer om gymnasiekurser

Gymnasiekurserna som genomförs inom ramen för Forum Carpe är ett svar på de kompetensbehov som kommit till uttryck i de intresseinventeringar som görs kontinuerligt och de kompetensbehov som framkommer i olika sammanhang som görs av verksamhetsledningen.

Kurserna genomförs av upphandlade gymnasieskolor.

Kurserna är hämtade ur Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet och kan kopplas till Socialstyrelsens Allmänna Råd (SOSFS 2014:2) om vilka kunskaper som behövs hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Socialstyrelsens Allmänna Råd genom att klicka här (pdf)

Mer uppgifter om innehåll och praktiska frågor finns under respektive kursinbjudan. Deltagare och deras chefer får ytterligare information efter antagning och i samband med utbildningsstart.

För dig med annat modersmål än svenska – svenska som andraspråk

Har du annat modersmål än svenska måste du skicka in ett godkänt betyg i svenska som andraspråk från grundskolan eller motsvarande kunskaper.

Har du intyg, betyg från SFI D-nivå eller motsvarande måste du göra ett nivåtest innan du anmäler dig till kursen. Genom Vuxenutbildningen får du information om du gör nivåtestet i den kommun där du bor/är folkbokförd i eller i den kommun där du arbetar. Testresultatet skickas till Forum Carpe, se adress nedan.

OBS!
För att din anmälan ska godkännas måste kopia på betyg i svenska eller testresultat skickas in till verksamhetsledningen innan sista anmälningsdag för respektive kurs.

Betyg alternativt testresultat skickas till:
Forum Carpe
Sabbatsbergsvägen 1
113 61 Stockholm

Om dina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk inte är tillräckliga för att klara utbildning på gymnasienivå finns möjligheten att på eget initiativ studera svenska som andraspråk inom Komvux. Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun som kan ge dig mer information.

Kostnader

Respektive kommun/företag står för kurskostnaderna, deltagarnas löner samt eventuella vikariekostnader.

Kursupplägg

Kurserna genomförs på halvtid, med en hel studiedag per vecka i totalt 10 veckor. Första veckan är det förutom ordinarie kursdag även en halvdags introduktion. Du kommer bland annat att få en egen inloggning till en lärportal och har därefter möjlighet att läsa uppgifter, lämna in dina hemuppgifter samt kommunicera med lärare och andra kursdeltagare under hela utbildningstiden via den.

Observera för att nå upp till halvtidsstudier kommer du att få arbetsuppgifter att göra mellan träffarna, individuellt eller i grupp. Du måste kunna tillbringa hela studiedagen på skolan.

Examination

Kurserna ingår i Gymnasieskolan 2011, Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och Fritidsprogrammet. Betyg ges efter avslutad kurs. Observera att du inte kan läsa om en kurs som du redan har godkänt betyg i. Det vill säga att har du gått kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn och Fritidsprogrammet kan du endast söka till de kurser som du inte redan har betyg i.

Under kursens gång vävs alla arbetsplatsförlagda moment in i utbildningen. Att den studerande har de kunskaper som krävs kontrolleras av läraren genom de aktiviteter (hemuppgifter eller examinationer av olika slag) som genomförs under hela kursen. Kursen är upplagd så att alla mål i kursen uppnås genom att delta i de aktiviteter som förekommer under kursen.

Bekräftelse

Bekräftelse om antagning till kursen skickas ut i god tid till kursdeltagarens bostadsadress samt via mejl till medarbetare och dennes chef.