A A A

Om Forum Carpe

Nyhet! Under verksamhetsåret 2019 råder nya förutsättningar för Forum Carpes verksamhet. Läs mer i avsnittet ”Forum Carpe 2019″ nedan.   

Funktionshinderområdet är litet i varje kommun samtidigt som det är mycket brett vilket gör det svårt för kommunerna att genomföra adekvat kompetensutveckling. Forum Carpe är sprunget ur idén att samordning mellan kommunerna är lösningen på problemet. Samordningen ger också flera vinster för länet, till exempel får kollegor från olika kommuner chansen att mötas, utbyta idéer och lära av varandra. Skulle varje enskild kommun själv stå för medarbetarnas kompetensutveckling skulle den möjligheten försvinna.

Verksamhetsidé

Forum Carpes uppdrag är att genomföra kompetensutveckling, hålla i nätverk och sprida goda exempel i länet med syfte att det ska leda till insatser av god kvalitet för personer som får stöd inom funktionshinderområdet. Uppdraget grundar sig i att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet.

Målgrupp och användare

Från och med hösten 2014 ingår samtliga 26 kommuner i Stockholms län i Forum Carpe. Användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser inom funktionshinderområdet som ligger i en av de kommuner som delfinansierar forumet. Från 1 oktober 2015 ingår även fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt chefer och samordnare i HSL-organisationer i målgruppen.

Uppgifter som ingår i kommunernas gemensamma finansiering

 • Synliggöra verksamhetsområdet
 • Kompetensutveckling
 • Nätverksmöten och erfarenhetsutbyten
 • Sprida goda exempel och lära av och med varandra
 • Samverka med FoU-enheter och övriga kunskapscentra för att sprida ny forskning
 • Omvärldsbevakning. Följa utvecklingsprojekt och finnas som forum för att sprida resultat
 • Diskussions- och samverkanspart när det gäller kompetens- och utvecklingsfrågor till:
  – Storstockholm (före detta KSL)
  – Länsstyrelsen
  – Intresseorganisationer och fackliga organisationer på länsnivå
 • Delta i nationellt samverkansarbete

Bekostas med 1,75 krona

Forum Carpes samfinansieras av alla deltagande kommuner med 1,75 SEK per kommuninvånare. Dessutom erbjuds kurser på gymnasie- och högskolenivå där respektive arbetsgivare betalar för de platser man bokar. Arbetsgivaren står för deltagarnas lönekostnader i allt deltagande.

Administrativt ansvarig

Stockholms stad är administrativt ansvarig och avtal skrivs mellan Stockholms stad och respektive kommun. Avtalet förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen sagt upp överenskommelsen före den 30 november det år överenskommelsen löper.

Här kan du ladda ner informationsmaterial om Forum Carpe för spridning i kommuner och stadsdelsförvaltningar

Om Forum Carpes verksamhetsidè (pdf)

Om Forum Carpes aktiviteter (pdf)

Om Forum Carpes hemsida (pdf)

Forum Carpe 2019

– Nuläge och fortsatt arbete för samverkan

Sedan 2012 har Forum Carpe haft extra projektmedel genom först Carpe 2 och senare genom satsningen på en evidensbaserad praktik. 2019 blir det första året då Forum Carpe inte har några extra medel utöver den avgift kommunerna betalar som sattes för många år sedan och som utgör grunden i budgeten. Under 2019 kommer därför styrgruppen tillsammans med verksamhetsledningen skapa nya uppdaterade förutsättningar för fortsatt samverkan kring kompetensutveckling.
Sammanfattningsvis betyder det att 2019 blir ett ”mellanår” med andra förutsättningar jämfört med tidigare verksamhetsår.

Vad får det här för konsekvenser? Hur arbetar vi år 2019?

  • Färre och komprimerade flerdagarskurser
   Till exempel kommer grundkursen i autism omfatta två dagar istället för tre dagar som tidigare. Fördjupningskursen i autism hålls av samma anledning under en dag mot tidigare två. Men blir inte det på bekostnad av vad man då lär sig? Nej, kurserna har genom en ny planering komprimerats så att de fortfarande erbjuder kvalitetssäkrad kunskap på grundläggande och fördjupad nivå
  • Utökad användning av samverkan
   Under 2019 fokuserar vi ännu mer på den goda samverkan som finns mellan kommunerna genom aktiviteter där olika verksamheter kan bidra med sin kompetens och sitt utvecklingsarbete. Det kommer alltså att finnas utökade möjligheter att sprida goda exempel i både nätverk och seminarier, så hör gärna av er till oss om ni vill dela med er av exempel på framgångsrikt utvecklingsarbete!
   » Klicka här för kontaktuppgifter till verksamhetsledningen.
  • Fördelning av platser mellan kommunerna
   För att så många kommuner som möjligt ska kunna ta del av Forum Carpes aktiviteter under 2019 kan en fördelning av platser mellan kommunerna bli aktuell. Det gäller främst aktiviteter som många vill delta i. Seminarier kan också komma att uppgraderas till storföreläsningar för att fler ska kunna delta.

Även om ni kanske saknar några aktiviteter så ser vi också nya utvecklingsmöjligheter under det kommande verksamhetsåret. Vi ser särskilt fram emot ytterligare ett år av inspirerande möten mellan kommuner och stadsdelsförvaltningar i olika aktiviteter, där vi förbereder oss inför fortsatt framtida samverkan!

Varmt välkomna önskar verksamhetsledningen