A A A

Om Forum Carpe

Funktionshinderområdet är litet i varje kommun samtidigt som det är mycket brett vilket gör det svårt för kommunerna att genomföra adekvat kompetensutveckling. Forum Carpe har sin grund i idén att samordning mellan kommunerna är lösningen på problemet. Samordningen ger också flera vinster för länet, till exempel får kollegor från olika kommuner chansen att mötas, utbyta idéer och lära av varandra. Skulle varje enskild kommun själv stå för medarbetarnas kompetensutveckling skulle den möjligheten försvinna.

Verksamhetsidé

Forum Carpes uppdrag är att genomföra kompetensutveckling, hålla i nätverk och sprida goda exempel i länet med syfte att det ska leda till insatser av god kvalitet för personer som får stöd inom funktionshinderområdet. Uppdraget grundar sig i att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet.

Målgrupp och användare

Från och med våren 2020 ingår 25 av 26 kommuner i Stockholms län i Forum Carpe. Användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser inom funktionshinderområdet och socialpsykiatrin som ligger i en av de kommuner som delfinansierar forumet. Numer ingår även fysioterapeuter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor samt chefer och samordnare i HSL-organisationer i målgruppen.

Uppgifter som ingår i kommunernas gemensamma finansiering

 • Synliggöra verksamhetsområdet
 • Kompetensutveckling
 • Nätverksmöten och erfarenhetsutbyten
 • Sprida goda exempel och lära av och med varandra
 • Samverka med FoU-enheter och övriga kunskapscenter för att sprida ny forskning
 • Omvärldsbevakning. Följa utvecklingsprojekt och finnas som forum för att sprida resultat
 • Diskussions- och samverkanspart när det gäller kompetens- och utvecklingsfrågor till:
  – Storstockholm
  – Länsstyrelsen
  – Intresseorganisationer och fackliga organisationer på länsnivå
 • Delta i nationellt samverkansarbete

Bekostas med 2,25 krona

Forum Carpes samfinansieras av alla deltagande kommuner med 2,25 SEK per kommuninvånare. Dessutom erbjuds kurser på gymnasie- och högskolenivå där respektive arbetsgivare betalar för de platser man bokar. Arbetsgivaren står för deltagarnas lönekostnader i allt deltagande.

Administrativt ansvarig

Stockholms stad är administrativt ansvarig och avtal skrivs mellan Stockholms stad och respektive kommun. Avtalet förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen sagt upp överenskommelsen före 31 mars det år överenskommelsen löper.