A A A

Om Forum Carpe

Forum Carpe är en samverkan för kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet mellan Stockholm stad och kommuner i Stockholms län. Syftet med samverkan är att yrkesverksamma inom området ska få möjlighet att utveckla sin kompetens och att det ska leda till insatser av god kvalitet för personer i behov av stöd. Syftet är också att främja arbetet med en kunskapsbaserad praktik.

De deltagande kommunernas gemensamma behov av kompetensutveckling undersöks och erbjuds sedan. Kompetensutvecklingen som tas fram och genomförs utgår från nationella och regionala styrdokument och mål samt lag och konventioner som är viktiga för området.

Hur skapas Forum Carpes kurser och föreläsningar? »

Forum Carpes uppdrag

Forum Carpes uppdrag är att samverka kring kompetens- och verksamhetsutveckling som ett led i att möjliggöra en kunskapsbaserad praktik på området. Detta görs genom att:

  • upphandla, skapa, genomföra och kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser i form av kurser, föreläsningar, seminarier, poänggivande kurser på gymnasie- och högskolenivå
  • erbjuda nätverk och kunskapsutbyten
  • sprida goda exempel från verksamheter i kommunerna kring arbetssätt och metoder för kollegialt lärande och utveckling
  • vara stöd i arbetet med att kunskaper omsätts i praktiken genom arbetsplatslärande och vardagsutveckling
  • medverka i relevanta nätverk regionalt och nationellt i syfte att omvärldsbevaka, sprida och inhämta kunskap. Genom nätverken vara en länk mellan nationell, regional och kommunalnivå för kunskapsutbyte.

Målgrupp för forumet

Målgruppen som har möjlighet att ta del av Forum Carpes utbud inom kompetens- och verksamhetsutveckling är:

  • anställda på alla nivåer inom området stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt kommunernas HSL-organisationer,
  • både på utförar- och myndighetssidan,
  • som är anställda inom någon av de medverkande kommunerna i Stockholms län

Ingår i den regionala samverkans- och stödstrukturen, RSS

Forum Carpe ingår i en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) inom funktionshinderområdet i Stockholms län sedan 2013. Forumet fick då det nationella uppdraget kring en evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet.

Uppdraget om en evidensbaserad praktik, EBP »

Organisation och administrativt ansvarig

Stockholm stad är administrativt ansvariga för Forum Carpe och arbetsgivare till anställda i verksamhetsledningen. Forumet finansieras av medverkande kommuner.

Organisation för Forum Carpe »