A A A

Hur skapas Forum Carpes kurser och föreläsningar?

Hur tar verksamhetsledningen reda på inom vilka områden det behövs kompetensutveckling?
Kompetensutvecklingsbehov framkommer genom webbenkäter som skickas ut till de deltagande kommunerna, kontinuerlig dialog i och med de organisatoriska grupperna inom Forum Carpe – CKA (Carpe kommun ansvarig) och kompetensombud – vid kommundialoger samt i utökad styrgrupp och styrgrupp. De kompetensutvecklingsinsatser som har stor efterfrågan och håller hög kvalitet erbjuds på nytt.

Här kan du läsa mer om Forum Carpes organisation och de grupper som ingår i den.

Hur säkrar verksamhetsledningen upp att aktiviteterna håller en hög kvalitet?
Framför allt säkras kvaliteten genom planering och dialog med lärare och föreläsare. Deltagarna på aktiviteterna får också genomföra en utvärdering som verksamhetsledningen sammanställer och sedan har en kontinuerlig dialog om med utbildarna. I och med dialogen kan innehållet på aktiviteten modifieras.

När nya kompetensutvecklingsinsatser hålls är alltid någon från verksamhetsledningen närvarande och lyssnar av för att kvalitetssäkra att innehållet svarar upp mot funktionshinderområdet och socialpsykiatrin.

Vilka områden fokuserar Forum Carpe särskilt på under verksamhetsåret 2018?

Grafik över hur forumets aktiviteter skapas. Klicka på bilden för att se den i större format eller skriva ut.

Efter att ha sammanställt de synpunkter och behov som har framkommit genom kommundialoger, en behovsinventering som gjordes i början av 2017 samt övriga efterfrågningar har verksamhetsledningen i samverkan med styrgruppen kommit fram till att följande områden ska prioriteras under verksamhetsåret 2018:

  • Bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation
  • Lagstiftning och dokumentation
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst autism
  • Intellektuell funktionsnedsättning

Den kompetensutveckling som erbjuds ska främja delaktighet och inflytande för den enskilde.