A A A

Hur skapas Forum Carpes kurser och föreläsningar?

Hur tar verksamhetsledningen reda på inom vilka områden det behövs kompetensutveckling?

Kompetensutvecklingsbehov framkommer genom webbenkäter som skickas ut till de deltagande kommunerna, kontinuerlig dialog i och med de organisatoriska grupperna inom Forum Carpe – CKA (Carpe kommun ansvarig) och kompetensombud – vid kommundialoger samt i utökad styrgrupp och styrgrupp. De kompetensutvecklingsinsatser som har stor efterfrågan och håller hög kvalitet erbjuds på nytt.

Här kan du läsa mer om Forum Carpes organisation och de grupper som ingår i den.

Hur säkrar verksamhetsledningen upp att aktiviteterna håller en hög kvalitet?

Framför allt säkras kvaliteten genom planering och dialog med lärare och föreläsare. Deltagarna på aktiviteterna får också genomföra en utvärdering som verksamhetsledningen sammanställer och sedan har en kontinuerlig dialog om med utbildarna. I och med dialogen kan innehållet på aktiviteten modifieras.

När nya kompetensutvecklingsinsatser hålls är alltid någon från verksamhetsledningen närvarande och lyssnar av för att kvalitetssäkra att innehållet svarar upp mot funktionshinderområdet och socialpsykiatrin.

Vilka områden fokuserar Forum Carpe särskilt på under verksamhetsåret 2019?

Grafik över hur forumets aktiviteter skapas. Klicka på bilden för att se den i större format eller skriva ut.

2019 är ett ”mellanår” i Forum Carpe med andra förutsättningar jämfört med tidigare verksamhetsår. Anledningen till detta är att 2019 är det första år då Forum Carpe inte har några extra medel utöver den avgift som kommunerna betalar som sattes för många år sedan och som utgör grunden i forumets budget. Du kan läsa mer om detta här.

Det innebär bland annat att det blir färre och komprimerade flerdagarskurser, fördelning av platserna mellan kommunerna, utökad användning av den goda samverkan som finns mellan kommunerna.

Du kan läsa mer om förutsättningarna för år 2019 här.

Det något förändrade läget innebär också att det under året inte kommer finnas några särskilda fokusområden i verksamheten.  Men precis som tidigare kommer den kompetensutveckling som erbjuds främja delaktighet och inflytande för den enskilde.