A A A

Verktygslådan

Under åren har det arbetats fram en ”verktygslåda” med syfte att beskriva ett antal förutsättningar som krävs för lärande och vardagsutveckling. Arbetet har samlats i en skrift, i vilken det också ges några konkreta verktyg att använda på arbetsplatsen. Tanken är att ge inspiration i arbetet runt vardagslärande. Verktygen som är beskrivna finns att ladda ner från hemsidan. Ladda ner Verktygslådan – förutsättningar och verktyg för lärande och utveckling i vardagen

Vardagsutveckling

Vardagsutveckling Vardagsutveckling genomsyrar arbetet i Forum Carpe. Vad är då vardagsutveckling och hur kan man arbeta med den frågan? Här finns en powerpoint-presentation om hur man kan tänka...

Läs mer

Checklista Vardagslärande

För varje verksamhet är det viktigt att planera och sätta av tid för kunskapsöverföring i samband med kompetensutveckling. Men ibland kan det vara svårt att strukturerat förbereda sin...

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet är ett studiecirkelmaterial från Forum Carpe som kan användas för att skapa tillit i en arbetsgrupp. Materialet tar bland annat upp övningar för att...

Läs mer

Organisera på arbetsplatsen

Organisera på arbetsplatsen är ett verktyg för kommuner och arbetsplatser att använda i sitt uppföljningsarbete. Den är ett sätt att fånga nyttan och följa upp deltagandet i kompetensutveckling. Resultatet...

Läs mer

Carpes Yrkeskrav

Carpes Yrkeskrav kan användas för att kartlägga kompetens både på individ- och arbetsgruppsnivå. Resultatet kan användas i ett strukturerat lärande på arbetsplatsen – alltså ett medvetet sätt att...

Läs mer

Uppdrag och yrkesroll

Carpes Yrkeskrav är grunden för den kompetens som behöver finnas i funktionshinderområdet inklusive socialpsykiatrin. Precis som Carpes Yrkeskrav är framtagna i en process med hjälp av en arbetsgrupp...

Läs mer

Statistik över deltagande

Statistik över deltagande är också ett verktyg för uppföljning och kan användas som ett stöd i uppföljnings- och utvärderingsarbetet för att se om kursdeltagandet matchar verksamhetens kompetensbehov. I...

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete

Utifrån uppföljning och utvärdering av hur arbetet med lärande och vardagsutveckling fortskrider, kan plan för systematiskt förbättringsarbete göras. Vid förbättringsarbeten kan Yrkeskravspärmen användas då den innehåller tips och...

Läs mer