A A A

Systematiskt förbättringsarbete

Utifrån uppföljning och utvärdering av hur arbetet med lärande och vardagsutveckling fortskrider, kan plan för systematiskt förbättringsarbete göras. Vid förbättringsarbeten kan Yrkeskravspärmen användas då den innehåller tips och idéer på var kunskap inom Yrkeskraven kan inhämtas. Den innehåller även diskussionsfrågor att diskutera i arbetsgruppen. Vid avvikelser, klagomål och synpunkter kan pärmen också vara ett stöd då den kan kopplas till det område/Yrkeskrav där förbättringsåtgärder behöver genomföras och vara en källa av idéer. Gå till sidan med Yrkeskravspärmen

Studiecirkelmaterialet ”Att använda Yrkeskraven på jobbet” kan vara ett stöd vid planering och genomförande av det systematiska förbättringsarbetet på arbetsplatsen. Det är tänkt att inspirera och ge tips på hur man kan arbeta med Yrkeskraven i ett vardagslärande kopplat till den egna arbetsplatsen, för att kompetensutveckla eller som en del av systematiskt kvalitetsarbete. Det innehåller tips på vägen, saker som är bra att tänka på och förslag på sätt att arbeta med Yrkeskravspärmen i studiecirkelform. Gå till sidan med Studiecirkelmaterial

Dessutom kan kartläggningsmaterialet utifrån Carpes Yrkeskrav (se mer om Yrkeskraven ovan) användas som ett underlag i förbättringsarbetet. Genom att använda kartläggningsmaterialet kontinuerligt har verksamheten resultat att jämföra med och det går att avläsa om förbättring sker. Tillsammans med andra utvärderingsinstrument och uppföljningar, såsom brukarundersökningar, klagomålshantering, skapas en helhetsbild av verksamhetens kvalitet och utveckling. Tillsammans ger allt ett underlag för att förbättra och utveckla verksamheten utifrån brukarens behov. Gå till sidan med Kartläggningsmaterialet