A A A

Webbutbildningar

Här hittar du länkar till webbutbildningar som rör funktionshinderområdet. Listan fylls på allteftersom.

Vet du en utbildning vi borde tipsa om? Hör av dig till verksamhetsledningen! Du hittar kontaktuppgifter på länken nedan.

Kontaktuppgifter till Forum Carpes verksamhetsledning ».

Webbutbildningar i bokstavsordning A-Ö

⇒ Anhöriga i fokus

Ger kunskap och idéer om hur personal inom offentlig verksamhet och personer inom frivilliga verksamheter kan arbeta tillsammans för att utveckla stödet till anhöriga och hur man kan underlätta för de personer som vårdar eller stödjer någon närstående.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga


⇒ Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

En webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv som riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten. Du får verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedveten för att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Utbildningen genomförs bäst gemensamt i arbetsgruppen under ledning av en eller två personer, går dock att genomföras enskilt också.

Socialstyrelsen


⇒ E-autism – introduktion till autism

Den passar dig som möter autism i ditt arbete i boende, daglig verksamhet, korttidshem, skola, som handläggare eller något annat. Även du som har mer erfarenhet kan göra kursen. På en arbetsplats eller i ett arbetslag kan innehållet fungera som utgångspunkt för gemensamma reflektioner och diskussioner.

Autism- och Aspergerförbundet

Under hösten 2017 genomfördes inom Forum Carpes samverkan ett arbete för att ta fram reflektionsfrågor till Autism- och Aspergerförbundets webbutbildning E-autism. Frågorna är nu färdiga och tänkta att användas i till exempel en arbetsgrupp för att fördjupa kunskapen och förståelsen för de frågor som tas upp i utbildningen.

Ladda ner reflektionsfrågor E-autism genom att klicka här (pdf)


⇒ Individbaserad systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning går ut på att dokumentera arbetet med den enskilde för att kunna följa upp hur det går för hen och att sammanställa informationen för att kunna analysera och utveckla verksamheten. Syftet med utbildningen är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och att deltagaren får kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.

Socialstyrelsen


⇒ Introduktionskurs sällsynta diagnoser

En baskurs på ämnet sällsynta diagnoser. För dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete, till exempel inom habiliteringen eller LSS-verksamhet. Du får grundläggande kunskaper om sällsynta diagnoser och vilka utmaningar som finns inom området. Du får även tips på hur du kan arbeta, hitta mer information och vart du kan vända dig för mer kunskap.

Ågrenska


⇒ Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som anses löpa extra stor risk att utnyttjas sexuellt, i vissa fall även mot ersättning. En anledning kan vara att de kan ha svårt att lita på sin egen känsla och inte våga berätta om de utsätts för övergrepp eller exploatering. Den här webbkursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med  vuxna som kan ha erfarenhet av sex mot ersättning. Den innehåller också material för vidare reflektion och diskussion i arbetsgruppen.

Socialstyrelsen


⇒ Två filmer om att förebygga och minska utmanande beteende

Två filmer om att förebygga utmanande beteende med fokus på vikten av kommunikativt stöd respektive kognitivt stöd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag och inspiration i en arbetsgrupp som möter personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Filmerna finns på Kunskapsguiden.

Socialstyrelsen


⇒ Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen

Kursen tar bland annat upp individens rätt, förhållningssätt och bemötande, dokumentation samt samarbete med brukaren i centrum. Du kommer att öka dina kunskaper om vad som styr funktionshinderomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete. Kursen ingår som en del av yrkesintroduktionen på Kunskapsguiden.

Socialstyrelsen


⇒ Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Kursen vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter) och tar upp frågor som delaktighet, demenssjukdom, sorg, död och goda exempel. Utbildningen tar cirka 4 timmar men kan pausas och återupptas när som helst. Finns även i en version för målgruppen (personer med intellektuell funktionsnedsättning) själva.

Svenskt Demenscentrum och Riksförbundet FUB


⇒ Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC – webbintroduktion

Introduktionen ger dig en överblick av vad ÄBIC (Äldres behov i centrum) och IBIC (Individens behov i centrum) är och vad som ingår i arbetssättet. Exemplen i introduktionen är uppbyggd med exempel inom äldreomsorgen, men vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialstyrelsen